Logo
Menu

Find out all the information about BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

Activeis not in process of liquidation on Feb 10, 2023

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Feb 10, 2023

Summary

NameBİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number34404-5
Registry number1024458
Incorporation Date28 Apr 2016 (7 years ago) (211 companies with the same date)
Paid share capital75.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #649909 - Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetleri (mülkiyet devri yoluyla yapılanlar)
  • #6499 - Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
  • Description:
  • (1) Şirketin amacı ve faaliyetlerinin konusu aşağıda gösterilmiştir. a)Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir, satın aldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir. b)Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir. c)Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir. d)Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti verebilir. e)Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir, fon kurabilir, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilir. f)Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinebilir. g)Diğer varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapabilir. h) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir. (2) Şirket bu maddede belirlenen konular dışında faaliyette bulunamaz. (3) Şirket, yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için; a)İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yerli ve yabancı kurum, kuruluş, banka ve piyasalardan kısa, orta veya uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlı veya teminatsız finansman temin edebilir ve gerektiği takdirde söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk edecek borçlarının teminatı olarak varlıklarının ve/veya alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidatlar tesis edebilir, her türlü teminat verebilir. b)Finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir, c)Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir, d)Şirketin amaç ve faaliyetleri içinde kalmak kaydıyla ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak şirketler kurabilir. Şirket amaç ve faaliyetleri ile ilgili veya amaç ve faaliyetlerine yardımcı veya bunları kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişilerle ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirtilen oranlar dahilinde ortaklıklar veya bağlı kuruluşlar kurabilir, aracılık faaliyetinde bulunmamak koşulu ile diğer tüzel kişilere ait pay, tahvil ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, e)Kanuni istisnalar hariç, hukuken mülkiyet hakkının konusuna giren, iktisap edilmeye elverişli olup ekonomik değeri bulunan ve üçüncü kişilere devir edilebilen mal, hak ve alacaklar ile her türlü marka, ihtira beratı, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, know-how, Ticaret Unvanı, hususi imal, istihsal usulleri, alameti farika dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazları iktisap edebilir, kullanabilir, iktisap edilen fikri mülkiyet haklan ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil ve iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişiler ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir, f)Amacı ve konusu ile ilgili her nevi haklar ile menkul, gayrimenkul malları, ayni hakları satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya ve alt kiraya verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarrufta bulunabilir, üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa ve sair teminatlar tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak Şirket menkul, gayrimenkul ve varlıklarının ve/veya doğmuş doğacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidat tesis edebilir, tesis edilen söz konusu hakları fek edebilir, g)Şirket amaç ve faaliyetlerine ilişkin veya amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için faydalı olabilecek her türlü ticari, sınai ve

Contact details

Legal addressHUZUR MAH.AZERBAYCAN CAD.B BLOK NO:4B İÇ KAPI NO:273 SARIYER
Fax
  • Locked021********
Website
  • Lockedbir***************
Phone
  • Locked+90**************

Officers

Former Authorised Persons
Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken
Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken
Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken
Yönetim Kurulu Üyesi Münferiden
Yönetim Kurulu Üyesi Sınırlı Yetkili
Genel Müdür Yardımcısı 2.derece imza

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0178-0780-3390-0017

Related companies

By officers

Frequently asked questions

Where is BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at HUZUR MAH.AZERBAYCAN CAD.B BLOK NO:4B İÇ KAPI NO:273 SARIYER

What is BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetleri (mülkiyet devri yoluyla yapılanlar)

What year was BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ started?

BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ was started in 2016