Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers9

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about CP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 12, 2023

CP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 12, 2023

Turkey 29 Jul 2021 (3 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameCP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode319981-5
Registry number1310136
Incorporation Date29 Jul 2021 (3 years ago) / 165 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #522909 - Yetkili gümrük müşavirliği veya gümrük müşavirliği
  • #5229 - Other transportation support activities
  • Description:
  • a- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde gümrük müşavirliğince hakiki ve hükmi şahıslar adına dolaylı temsil sıfatıyla Türkiye gümrük bölgesi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmak. b- Konusu ile ilgili her türlü müşavirlik hizmeti vermek. c- Lojistik hizmeti vermek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz ve hava yolu ile yük taşımacılığı yapmak, bu amacına ulaşmak için gayesine uygun her türlü araç ve ekipmanı satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, araçlara yük ve navlun bularak yüke araç bulmak veya bu işlerin komisyonculuğu veya acenteliğini yapmak ve her türlü kara, hava ve deniz yolu vasıtasıyla yurt içi ve yurt dışı lojistik hizmeti vermek, özel antrepolar kurmak, lojistik hizmetlere ilişkin konusu ile ilgili bilcümle danışmanlık hizmeti vermek, konusuyla ilgili nakil vasıtaları ve ekipmanın ithalat ve ihracatını yapmak, d- Yasal mevzuatın gerektirdiği izinleri almak şartıyla, yurt dışı ve/veya yurt içinde depo ve antrepolar inşa edilmesi, işletilmesi ve bu konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek, e- Yurt dışı ve yurt içinde kurulu depo ve antrepoların bir bölümünü kiraya vermek ya da müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetlerini yapmak, f- Müşterilerin uhdesinde bulunan depoların organizasyonunu ve işletilmesini yapmak. Şirket yukarıdaki amaçlarına ulaşabilmek için, a. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurtiçinde ve yurtdışından her türlü menkul ve gayrimenkul malları ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse üzerindeki takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerindeki her türlü şahsi ve ayni haklarla birlikte alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, takas ve trampa edebilir, geri alım ve/veya alım hakkı tesis ve kabul edebilir. Şirket sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerek şirket lehine gerekse üçüncü şahıslar, gerçek ve tüzel kişiler lehine rehin ve ipotek tesis etmek, vermek, kabul etmek. İpotek fek etmek, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü hak tesis etmek ve teminat vermek. b. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurtiçinde ve yurtdışından her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak göstermek menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak kiraya vermek kira sözleşmesini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek gayrimenkuller üzerinde irtifaklar intifa hakları kat irtifakları kat mülkiyetleri tahsis ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarruf yapmak menkul ve gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek şirketin gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve sair aynı haklar tesis eder çözer gayrimenkulleri kiralar teminat veya ticari gayelerle başkalarına ait menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve sair aynı haklar tesis eder ve çözer bunları devreder veya ayrı ayrı elden çıkarır şirket taşınmazlarını gerek şirketin gerekse 3.şahıs şirketleri, şahısların bankalardan alacağı kredilerin(borçları) teminatını teşkil etmek için ipotek verebilir. Şirket faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilimum ihalelere iştirak etmek ihaleye çıkarmak iktisap etmek ihaleye çıkarmak iktisap ettiği gayrimenkuller için önalım ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açabilir. c. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurtdışında, depo, ambar, mağaza ve benzeri tesisler kurabilir, bunları satın alabilir veya inşa ettireceği gibi kiralayabilir. Nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir ve gerektiğinde bunları başkalarına satabilir, kiraya verebilir. d. Şirket konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olabilir. Aracılık yapmamak şartıyla hisse senetleri, ortaklık payları edinebilir, tahvil alabilir veya maliki olduğu menkul kıymetleri ve ortaklık ha

Contact details

Legal addressÖMERLİ MAH.ÜLFET CAD.NO:17-21 İÇ KAPI NO:1 ARNAVUTKÖY
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Mahmut Yahya Durusu

Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken

individual

IndividualTurkey

Erdem İmam

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0215-0582-1740-0001

Frequently asked questions

Where is CP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

CP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at ÖMERLİ MAH.ÜLFET CAD.NO:17-21 İÇ KAPI NO:1 ARNAVUTKÖY

What is CP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

CP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Yetkili gümrük müşavirliği veya gümrük müşavirliği

What year was CP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ started?

CP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2021