Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers43

Tax information

Identification numbers1

Related companies2

FAQ

Find out all the information about ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 10, 2024

ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 10, 2024

Turkey 18 Aug 2006 (18 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • ENERGAZ GAZ ELEKTRİK SU DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
  • ENERYA GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode598378-0
Registry number598378
LEI Code
  • 789000Q4JDFLV7BXZG76
Incorporation Date18 Aug 2006 (18 years ago) / 139 companies with the same date
Paid share capital145.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #352201 - Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki)
  • #3522 - Distribution of gaseous fuels through mains
  • Description:
  • Şirket enerji üretimi, toptan ve perakende dağıtımı konularında özellikle doğal gaz ve elektrik toptan ve perakende dağıtımı, depolanması ve ayrıca şehir içi su dağıtım şebekeleri işletilmesi konularında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK, Kurul), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) duzenlemeleri ile sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: A) Dağıtım Faaliyetleri 1) Doğal gaz, elektrik ya da su dağıtım şebekesi ve diğer tesisleri kurmak, kurdurtmak veya mevcut tesisleri devralarak doğal gaz, elektrik, su dağıtımını ve mahalli gaz, elektrik, su şebekelerinin yapımı ile bunların nakli faaliyetlerini yürütmek, bu faaliyet ile ilgili doğal gazı, elektriği, suyu satın almak ve satmak ve dağıtım şebekesi için sevkiyat kontrol merkezi ve diğer tesisleri kurmak ya da kurdurtmak. 2) Sistemi planlı, programlı ve etkin bir biçimde işletmek, güvenli ve verimli işletmecilik yapmak. 3) Faaliyet konusuna dahil dağıtım bölgesi içinde mevzuata uygun şekilde dağıtım faaliyetiyle ilgili, satın alma, satma, sorumluluk alanlarındaki abone ve serbest tüketicilerin dağıtım şebekesine girmesini sağlamak ve bu ürünlerin tüketicilere satışı ve teslimi ile ilgili tüm hizmetleri gerçekleştirmek. 4) Enerji piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer ilgili mevzuat ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her nevi tesis ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, kiralamak ve kiraya vermek. 5) Faaliyet konusu ile ilgili tesislerin projelendirilmesi, yapımı ve işletmeciliği için gerekli her türlü mal ve hizmeti, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından satın almak, aldırmak, imal etmek veya ettirmek. 6) Faaliyet alanındaki konularda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, bu konuda hizmet vermek, yaptığı hizmet ve üretimlerin kalite ve güvenlik kontrollerinin yapılmasını sağlamak. B) Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla; 1) Doğalgaz, elektrik ve enerji başta olmak üzere sınai, ticari, zırai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, mobitex malzemeleri ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü konularıyla iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, faktoring ve finansal kiralama şirketini yurtiçinde veya yurtdışında bizzat kurabilmek, Kurulmuş olanlara ortak sıfatı ile katılmak, yabancı ve yerli şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde bulunmak, bunlarla şirket kurmak. mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilmek, idarelerini üstlenebilmek, bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilmek, bu kapsamdaki şirketlerin sermaye arttırımlarına iştirak edebilmek. 2) Yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahip olduğu payları başkalarına satabilmek, devredebilmek, bunları başka paylarla değiştirebilmek, rehin edebilmek ve diğer ortakların paylarını rehin alabilmek. C) İşletme Faaliyetleri 1) Sermaye ve/veya yönetimine katıldığı veya iştirak ettiği sermaye şirketlerini faaliyet konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilmek, bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilmek. 2) Şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilmek veya yaptırabilmek, uygun gördüğü yatırım konularını kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilmek. D) Finansman İşleri Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasas

Contact details

Legal addressİÇERENKÖY MAH.YEŞİLVADİ SK. NO:3 İÇ KAPI NO:4 ATAŞEHİR

Officers

individual

IndividualTurkey

Ahmet Ahlatci

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

individual

IndividualTurkey

Brandon John Prater

Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken


Resigned on29 Jan 2021

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0335-0404-7140-0012

Identification numbers

Data from the LEI register

Frequently asked questions

Where is ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at İÇERENKÖY MAH.YEŞİLVADİ SK. NO:3 İÇ KAPI NO:4 ATAŞEHİR

What is ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki)

What year was ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ started?

ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2006

What is the LEI number of ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ?

ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ LEI number is 789000Q4JDFLV7BXZG76