Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers11

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about ESTETİCA DENTBUL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 21, 2024

ESTETİCA DENTBUL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 21, 2024

Turkey 26 May 2021 (3 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameESTETİCA DENTBUL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode310042-5
Registry number1300041
Incorporation Date26 May 2021 (3 years ago) / 208 companies with the same date
Paid share capital800.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #862301 - Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)
  • #8623 - Dental practice activities
  • Description:
  • a. Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. b. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. c. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. d. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. e. Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek. f. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. g. Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir. h. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. ı. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak j. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek, k. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair

Contact details

Legal addressATAKÖY 7-8-9-10.KS.Ç.ÇEŞME E-5 YANYOL ATAKÖY TW.A BL.20/1/166 BAKIRKÖY
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Merve Ece Şi̇ri̇n

Former Partners


Paid-up share capital1.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

Merve Ece Akkaya

Former Partners


Paid-up share capital1.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0380-1135-3110-0001

Frequently asked questions

Where is ESTETİCA DENTBUL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

ESTETİCA DENTBUL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at ATAKÖY 7-8-9-10.KS.Ç.ÇEŞME E-5 YANYOL ATAKÖY TW.A BL.20/1/166 BAKIRKÖY

What is ESTETİCA DENTBUL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

ESTETİCA DENTBUL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)

What year was ESTETİCA DENTBUL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

ESTETİCA DENTBUL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2021