Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about MY HEAT ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 04, 2024

MY HEAT ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 4, 2024

Turkey 22 Dec 2022 (a year ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameMY HEAT ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode431134-5
Registry number1424858
Incorporation Date22 Dec 2022 (a year ago) / 408 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #432206 - Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörler ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin bakım ve onarımı dahil)
  • #4322 - Plumbing, heat and air-conditioning installation
  • Description:
  • Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. a. Isıtma ve soğutma sistemlerinin imalatı b. Isıtma ve soğutma sistemlerinin projelendirilmesi c. Isıtma ve soğutma sistemlerinin bakım ve onarımı d. Isıtma ve soğutma sistemlerinin servis işlemleri e. Isıtma ve soğutma sistemlerinin elektrikli, elektronik devre, ana kart ve sair malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithal ve ihracı. Konusu ile ilgili olarak; - Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acentelikler kurabilir. - Konusu ile ilgili araştırma geliştirme hizmetleri personel yetiştirme ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri görmek, bu konuda yerli ve yabancı şahıs ve firmalarla işbirliği yapabilir. - Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, bunlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi ve tahvilleri almak, iştirak taahhütlerinde bulunmak, aracılık yapmamak kaydıyla bunları satmak, devir ve temlik etmek ve teminata vermek. - Konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat, ticaret, mümessillik, müşavirlik ve taahhüt işleri yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir. - Konusu ile ilgili fizibilite çalışmaları, pazarlama faaliyetleri yapabilir. Şirket işleri ile ilgili olarak yurt dışına eleman gönderebilir ve yurt dışından eleman getirebilir. - Konusu ile ilgili tesis, makine, alet. Edevat, teçhizat, nakil vasıtaları ve her türlü iş makinası satın alabilir, satabilir, kiralar ve kiraya verebilir, her çeşit ham, yardımcı, yarı mamul ve mamul madde satın alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. İşlerin bir kısmını veya tamamını taşeronlara yaptırabilir ve bunlarla sözleşme imzalayabilir. - Konusu ile ilgili ruhsatname, izin, imtiyaz, patent, marka ve ihtira beratını doğrudan alır, bunları tamamen veya kısmen devreder, başkalarına ait olanları devir alır, Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat ile her türlü know-how anlaşmaları yapabilir. - Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir. Aval ve kefalet krediler temin edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir, bu konuda gerekli kefalet, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir. - Şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni şahsi her türlü hakları satın almak, trampa ve takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir, özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir, verebilir veya kabul edebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir, menkul, gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde tevhit, ifraz, taksim, cins tashihi, arsa payı tashihi, yola terk, arsa payı ipotek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis, ihdas ve ipoteğin fekki işlemlerini yapabilir. Şirket sahip olduğu mallar üzerinde menkul rehni, arsa ve gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebileceği gibi başkasına ait menkul mallar üzerinde, kendisi lehine menkul mal rehni ve gayrimenkuller üzerinde de kendisi lehine ipotek edebilir. - Konusu ile ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek, cins tahsisi yapmak, iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tassarrufi işlemlerde bulunmak, keza menkul malları ve gayrimenkulleri üzerinde rehin, işletme rehni tesis etmek, şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek, menkul mal rehni işletme rehni ,ayni ve şahsi her nevi te

Contact details

Legal addressEĞİTİM MAH. ASİL SK. RABA IŞ MERKEZI BLOK NO: 1A KADIKÖY

Officers

individual

IndividualTurkey

Andrei Mostiakov

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Andrei Mostiakov

Müdür Münferiden


Paid-up share capital100.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0627-1447-7400-0001

Frequently asked questions

Where is MY HEAT ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters?

MY HEAT ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters is located at EĞİTİM MAH. ASİL SK. RABA IŞ MERKEZI BLOK NO: 1A KADIKÖY

What is MY HEAT ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's industry?

MY HEAT ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörler ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin bakım ve onarımı dahil)

What year was MY HEAT ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

MY HEAT ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022