Logo
Menu

Find out all the information about NSX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

NSX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NSX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Activeis not in process of liquidation on Dec 15, 2022

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Dec 15, 2022

Summary

NameNSX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number352137-5
Registry number1342750
Incorporation Date07 Jan 2022 (a year ago) (347 companies with the same date)
Paid share capital150.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #620101 - Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
  • #6201 - Computer programming activities
  • Description:
  • Şirketin amacı şunlardır; a.Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanımın montajını yapmak. b.Her türlü bilgisayar sistemlerinin; yazılım, donanım, destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. c.Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. d.Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları montajı, servisi, eğitimi, ithalatı ve ihracatını yapmak. e.Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. f.Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak. g.Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı. h.Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek. i.Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek. Şirket amacını gerçekleştirmek için; 1.Şirket konusu ile her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, İnşaa edebilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 3.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 4.Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 5.Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 6.Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 7.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirli

Contact details

Legal addressMASLAK MAH.MASLAK MEYDAN SK. VEKO GIZ PLAZA BLOK NO:3/85 SARIYER
Phone
  • Locked+90**************

Officers

Authorised Persons
Partners
Müdür Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0632-1241-7750-0001

Frequently asked questions

Where is NSX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

NSX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at MASLAK MAH.MASLAK MEYDAN SK. VEKO GIZ PLAZA BLOK NO:3/85 SARIYER

What is NSX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

NSX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)

What year was NSX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

NSX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022