Logo
Menu

Find out all the information about TEKNOKON GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

TEKNOKON GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TEKNOKON GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Activeis not in process of liquidation on Feb 12, 2023

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Feb 12, 2023

Summary

NameTEKNOKON GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number51741-5
Registry number1041765
Incorporation Date11 Oct 2016 (7 years ago) (189 companies with the same date)
Paid share capital27.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #702202 - İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)
  • #7022 - Business and other management consultancy activities
  • Description:
  • Şirket; yatırım sahaları, yönetim, pazarlama, inşaat ve teknoloji alanlarına yönelik araştırmalar yapmak, danışmanlık yapmak, projeler hazırlamak, sınai ve ticari yatırımlar için fizibiliteler hazırlamak tüzel ve gerçek kişilerin yapacakları yatırımlarla ilgili ön araştırmalar yaparak yatırımların geleceği ile ilgili raporlar hazırlamak amacıyla kurulmuştur. Şirket yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemleri yapabilir.  a) Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, ipotek tesis edebilir. Şirket, TTKnin 331. Maddesi uyarınca her türlü ticari iş ve faaliyetlerle ilgilenebilir.  b) Sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ticari, teknik, mali, idari danışma ve benzeri hizmetleri bir elden ortaklaşa yürütebilir ve sermayesine veya yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerine anılan konularda yardımcı olabilir, her türlü işletme destek hizmetleri sunabilir. c) Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, sermaye veya yönetimine katıldığı şirketlerin uğraşı alanlarındaki başarıları artırmak, sürekliliklerini sağlamak, yönetimlerinde verimliliği artırmak için ortak hizmet alanları düzenleyebilir, yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir. Şirket sermaye veya yönetimine katıldığı şirketlerin işletme ile ilgili konularında danışmanlık hizmetleri sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim, bilgi teknolojisi gibi müşterek hizmetleri bir elden yürütebilir ve bu konularda anılan şirketlere yardımcı olabilir. Üçüncü kişilerden hukuk, teknik, mühendislik, süreç, yazılım geliştirme dahi her türlü danışmanlık alabilir. Bu konuda aldığı danışmanlık hizmetlerini iştirak ettiği veya yönetimine katıldığı şirketlerin lehine kullandırabilir. ç) Aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü şirkete ortak olabilir. d) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıda belirtilen şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir. e) Amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında iktisap edebilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir. İlgili mevzuata uymak kaydıyla bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, ayni ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. f) Amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehini, işletme rehini veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir. g) İlgili mevzuata uymak kaydıyla hak ve alacaklarının tahsili veya temini için gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek ile sair ayni veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Bir hal ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bunları satabilir. h) Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. ı) Çeşitli sermaye şirketlerinin sermayesine veya yönetimine katılabileceği gibi sermayesine veya yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim problemlerinin çözümlenmesi, yatırım riskinin dağıtılması, konjonktüre karşı yatırım güvenliğini sağlanması, ortak hizmet alanları düzenlenmesi ve bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletilmesi hususlarında hizmet/danışmanlık sunabilir

Contact details

Legal addressCEVİZLİ MH.CEVİZLİ D100 GÜNEY YANYOL CD.KURİŞ KULE İŞMRK.N.2 KARTAL
Phone
  • Locked+90**************
Fax
  • Locked026********
Website
  • Lockedtek*********

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0836-0459-1430-0014

Related companies

By officers

Frequently asked questions

Where is TEKNOKON GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

TEKNOKON GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at CEVİZLİ MH.CEVİZLİ D100 GÜNEY YANYOL CD.KURİŞ KULE İŞMRK.N.2 KARTAL

What is TEKNOKON GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

TEKNOKON GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

What year was TEKNOKON GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

TEKNOKON GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2016