Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers15

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about TOM FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 12, 2023

TOM FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 12, 2023

Turkey 10 Aug 2021 (3 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTOM FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode321822-5
Registry number1311978
Incorporation Date10 Aug 2021 (3 years ago) / 233 companies with the same date
Paid share capital150.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #649208 - Tüketici finansman şirketlerinin faaliyetleri
  • #6492 - Other credit granting
  • Description:
  • Şirketin amacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (6361 Sayılı Kanun) ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) tarafından verilecek izin kapsamında gerçek ve tüzel kişi müşterilerinin finansman ihtiyacını karşılamak, anlaşmalı satıcılar aracılığı ile satışı sağlanan her türlü mal veya hizmeti kredilendirmek olup, bu çerçevede aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir; 1. Her türlü mal veya hizmet alımını kredilendirmek üzere satıcı ve müşterilerle sözleşme yapmak sureti ile ödünç para vermek, kredi limiti tahsis etmek ve kullandırmak ve yaptığı işlemin bir parçası olarak mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde müşterilerine ilave finansman sağlamak, 2. Sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla alımı kredilendirilen mallara veya hizmetlere, kredilerin teminatlarına ve kredilendirilen malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişilere, kredi borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm kredi unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde iştigal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmeleri yapılmasına aracılık etmek. 3. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurumundan gerekli izinleri almak kaydı ile yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda tahvil, finansman bonosu ve benzeri nitelikte her türlü sermaye piyasası araçlarını çıkarmak; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapmak. 4. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli, teminatlı veya teminatsız finansman temin etmek. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır. 5. Amacı kapsamında yurt içinde ve yurtdışında uygun gördüğü her türlü ticari anlaşmayı mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirmek. Şirket yukarıdaki sayılan faaliyetleri yürütürken, a. Amacı ve konusu ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak kaydı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır veya taşınmaz malları satın alabilir ve gerektiğinde satabilir, sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları gerektiğinde kiraya verebilir, üzerlerinde rehin, ipotek tesis edebilir, veya tesis edilen rehni veya ipoteği fek edebilir. Şirketin hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve kefalet veya garantörlük dahil şahsi her türlü teminatı alabilir, gerek kendi gerek üçünü kişilerin borç ve yükümlülüklerinin teminatı olarak ayni ve kefalet veya garantörlük dahil şahsi her türlü teminatı verebilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli, resmi ve özel mercileri siciller ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemlerini yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek edebilir, b. Finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla, mevcut mevzuat içinde ve amaç ve konusu dahilinde olmak kaydı ile fikri ve sınai hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya devredebilir. c. Amacı ile bağlantılı olması ve gerekli izinlerin alınması kaydı ile yurt içinde veya yurtdışında adi ortaklıklar, iştirakler ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını satın alabilir, devredebilir. d. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydı ile vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir. e. Konusu ile ilgili her türlü gayrimenkule tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dâhil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. f. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. şahıslar lehine ipotek ve rehin dâhil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fek edebilir. g. Finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla, amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, know-how, hususi

Contact details

Legal addressBURHANİYE MH.NAGEHAN SK.B BL N.4B/1 ÜSKÜDAR
Website
  • tom****************
Phone
  • +90*************
Fax
  • 085********

Officers

individual

IndividualTurkey

Ahmet Yaşar Aydin

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ahmet Yaşar Aydin

Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0850-0667-0090-0001

Frequently asked questions

Where is TOM FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

TOM FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at BURHANİYE MH.NAGEHAN SK.B BL N.4B/1 ÜSKÜDAR

What is TOM FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

TOM FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Tüketici finansman şirketlerinin faaliyetleri

What year was TOM FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ started?

TOM FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ was started in 2021