Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers5

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about YÜCE AKDENİZ MERMER İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 26, 2024

YÜCE AKDENİZ MERMER İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cancel

is inactive

Turkey 19 Jan 2016 (8 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameYÜCE AKDENİZ MERMER İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Status
  • ActiveCompany closed by transferring the headquarters
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode19648-5
Registry number1009704
Incorporation Date19 Jan 2016 (8 years ago) / 225 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #467310 - İşlenmiş mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış ürünlerin toptan ticareti (levha halinde olanlar ile lavabo vb. sıhhi ürünler dahil)
  • #4673 - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
  • Description:
  • AMAÇ : Mermer ve doğal taşların ticareti KONU :  1) Maden kanunu ve diğer yasal mevzuat muvacehesinde bilumum maden ocakları işletmeciliği yapmak,yeni ocaklar açmak,açılmış ocakları işletmek üzere devralmak, kiralamak ve gerekli tesisleri kurmak. 2) Mermer ocakları işletmeciliği yapmak, yeni ocaklar açmak, açılmış ocak ve tesisleri kiralamak,satın almak, gerektiğinde satmak. 3) İmalatın gerektireceği ham madde, yardımcı madde ve malzemeler ile mamul ve yan mamul maddelerin alım satım işlerini  yapmak. 4) Şirket konusu ile ilgili her türlü dahili ticaret işleri ve bu işlerle ilgili imalat,pazarlama,ithalat,ihracat işleri yapmak. 5) Konusu ile ilgili bilumum makine ve teçhizatın imalatı ile alım satım işlerini yapmak. 6) Konusu ile ilgili olarak sermaye ve likidite durumuna mütenasip olmak üzere ticaret ve sanayi dallarında yatırımda bulunmak. 7) İştigal mevzuu ile ilgili olarak mümessillik,komisyonculuk ve acentelik işlerinde bulunmak. 8) Yurtiçinde her türlü taşımacılık işleri yapmak ve taşımacılık işleri için her türlü motorlu taşıt,gemi vb. araçlar almak, kiralamak, kiraya vermek ve satmak. 9) Dahilde ve dış piyasalarda uzun,orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek,aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiğinde  şirketin    gayrimenkullerini terhin etmek 10)Şirket amacına ulaşabilmesi için gerekli makine,tesisler ve gayrimenkuller iktisap etmek, devir ve ferah etmek,kiraya vermek,        kiralamak, irtifak intifika sükna kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek gayrimenkullerle ilgili kadastro daireleri ve nezdinde ifraz     ve tevhid ve parselasyon ile ilgili her nevi  muamele tasarrufları gerçekleştirmek. 11)Marka,patent,lisans,know-how,telif hakkı,peştemaliye gibi sınai mülkiyet hakkını iktisap etmek,bu gibi hakları ilgili makam ve      sicillerine şirket lehine tescil etmek,yapılmış tescilleri tadil veya terkin etmek, bu tür gayri maddi haklarla ilgili olarak yerli ve    yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler akdetmeler akdederek bu haklara sahip olabilme ve istediği şekilde tasarrufta bulunmak. 12)Çalışma konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel ihalelere katılmak. 13)Uğraş konusu ile ilgili imalathane,fabrika ve tesisler kurmak. 14)Uğraş konusu ile sınırlı kalmak suretiyle her türlü imali,ticari,idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,şirketler kurmak,kurulmuş   bulunan yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek. 15)Uğraş konusu ile ilgili olarak yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimi esasları dairesinde gerekli izin ve evrakları tamamladıktan sonra     ihracat ve ithalat işleri yapmak. 16)Teşvik mevzuatı esasları dairesinde gerekli izin ve belgeleri tamamladıktan sonra teşvik tedbirlerinden yararlanmak. B) HUKUKİ TASARRUFLAR 1)  Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü mal ve hizmetin ithalatını ve ihracatını yapabilir,bunlar ile ilgili mümessillik, acentelik, bayilik,   komisyonculuk alabilir,verebilir. 2)  Şirket konuları ile ilgili bütün faaliyetleri için gerekli patent,lisans,know-how,imtiyaz,ruhsat,telif hakları ve sair bütün hakları  almak,   iktisap etmek,kullanmak,üçüncü şahıslara devretmek veya devralmak, kısmen veya tamamen kiralamak. 3)  Konuları ile ilgili olarak gayesini gerçekleştirmek üzere menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, tamir  ve tadil etmek, gayrimenkuller üzerinde alacakları lehine rehin ve ipotek tesis etmek,ipotekleri fek etmek, bunlar üzerinde her türlü işlem ve tasarrufta bulunmak. 4)  Konuları ile ilgili yerli ve yabancı,gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketlerkurmak,kurulmuş şirketlere iştirak etmek,  her türlü hisse senedi,tahvil intifa senedi ve kuponları gibi bilumum menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla almak,satmak,  devretmek ve teminat olarak kullanmak. 5)   Kuracağı tesisler ve yapacağı yatırımlar için gerekli iç ve dış kredileri, iç ve dış finansman kuruluşları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek,ve bunlar için gerekli her türlü tasarrufta bulunmak, Leasing, factoring,forfaiting ve benzeri kiralama  araçlarının yanı sıra ileride çıkabilecek her türlü finansal kiralama araçlarını kullanabilir. 6) Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni,nakdi, ve şahsi her türlü teminat almak veya vermek. 7)   Maksat ve mevzuuna uygun konularla ilgili olarak resmi,tüzel ve özel kuruluşların ihalelerine girmek başkaları tarafından alınmış ihaleleri devralmak veya aldığı ihaleleri devretmek, yüklenimlerde bulunmak ve yüklenim işleri yapmak, şeklinde

Contact details

Legal addressGÜZELCE MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:107 BÜYÜKÇEKMECE
Phone
  • +90**************
Fax
  • 021********

Officers

individual

IndividualTurkey

Kemal Arslan

Partners


Paid-up share capital100.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

Kemal Arslan

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes

Frequently asked questions

Where is YÜCE AKDENİZ MERMER İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

YÜCE AKDENİZ MERMER İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at GÜZELCE MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:107 BÜYÜKÇEKMECE

What is YÜCE AKDENİZ MERMER İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

YÜCE AKDENİZ MERMER İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of İşlenmiş mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış ürünlerin toptan ticareti (levha halinde olanlar ile lavabo vb. sıhhi ürünler dahil)

What year was YÜCE AKDENİZ MERMER İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

YÜCE AKDENİZ MERMER İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2016