Logo
Menu

Nasdaq CSD SE

Pagrindinė būstinėNasdaq CSD

Activenėra likviduojama. svetainėje 2023 m. gegužės 27 d.

TwitterFacebookLinkedin

Apyvartos rangas

#822triangle636

Veiklos rangas

#1triangle0

Pelno rangas

#305triangle-34

20212020201920182017201620152014
EURUSD

Norėdami peržiūrėti visus finansinius rodiklius atrakinkite šią bendrovę.

Pajamos

Finansinis rodiklis20212020
Grynoji apyvarta
15.4M EUR
18%
12.9M EUR
105%
Arrow
Parduotų prekių savikaina
-
░░░░░░░░
0%
Bendrasis pelnas
-
░░░░░░░░
0%
Administracinės išlaidos
-
░░░░░░░░
0%
Kitos veiklos pajamos
-
░░░░░░░░
0%
Kitos veiklos pajamos
░░░░░░░░
-
Medžiagų sąnaudos
░░░░░░░░
-
Personalo išlaidos
░░░░░░░░
-
Vertės sumažėjimo koregavimai
░░░░░░░░
-
Kitos veiklos išlaidos
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Finansinės pajamos
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Finansinės išlaidos
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių investicijų vertės sumažėjimas
-
░░░░░░░░
0%
Pelnas prieš apmokestinimą
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Pelno mokestis
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Grynasis pelnas
3.64M EUR
23%
2.95M EUR
20%

Turtas

Finansinis rodiklis20212020
Visas turtas
47.8M EUR
3%
46.2M EUR
3%
Ilgalaikis turtasArrow
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Trumpalaikis turtasArrow
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

Finansinis rodiklis20212020
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Nuosavas kapitalas
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
ĮsipareigojimaiArrow
-
-

Pinigų srautai

Finansinis rodiklis20212020
Veiklos pinigų srautai pagal netiesioginį metodą
-
-
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautaiArrow
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Pelnas arba nuostoliai prieš patikslinimus dėl apyvartinio kapitalo ir trumpalaikių mokėtinų sumų pokyčių poveikio
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Pelnas arba nuostoliai prieš pelno mokestį
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
-
░░░░░░░░
0%
Išduotos paskolos
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Ilgalaikio turto ir nematerialiojo turto įsigijimas
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos
-
░░░░░░░░
0%
Išlaidos išperkant išsinuomotą turtą
-
░░░░░░░░
0%
Išmokėti dividendai
░░░░░░░░
-
Grynųjų pinigų apžvalga
-
-
Užsienio valiutų kursų svyravimų rezultatas
-
░░░░░░░░
0%
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas arba sumažėjimas
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinių metų pradžioje
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinių metų pabaigoje
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%

Kita

Finansinis rodiklis20212020
Darbuotojai
66
0%
66
50%