Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers5

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about REGULA DENETİM VE MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Nov 06, 2023

REGULA DENETİM VE MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Nov 6, 2023

Turkey 10 Mar 2014 (10 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameREGULA DENETİM VE MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode913389-0
Registry number910986
Incorporation Date10 Mar 2014 (10 years ago) / 203 companies with the same date
Paid share capital10.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #692001 - Mali müşavirlik hizmetleri
  • #6920 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
  • Description:
  • Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. a-Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin,genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat gereğince defterlerini tutmak,bilanço,gelir tablosu ve beyannameleri ile diğer belgeleri düzenlemek ve benzeri işleri yapmak, b-Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin,muhasebe sistemlerini kurmak,geliştirmek,işletmecilik,muhasebe,finans,mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek veya bu konuda müşavirliklerini yapmak, c-Yukarıdaki bentte yazılı konularında belgelerine dayanılarak,inceleme,tahlil,ve denetim yapmak,mali tablo ve beyannameler ile ilgili konularda yazılı görüş vermek,rapor ve benzerlerini düzenlemek,tahkim,bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak, ç-Vergi ve sosyal güvenlik alanlarında ihtilaflı hususlarda danışmanlık hizmeti vermek,inceleme sürecini takip etmek,idari ve yargısal çözüm süreçlerini yönetmek. d-3568 sayılı yasada yer alan diğer iş ve faaliyetlerle iştigal etmek, e-Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir; i)Şirket faaliyet alanına giren konularla ilgili mevzuat hükümlerine aykırı düşmemek şartı ile her türlü hukuki işlemi yapabilir. ii)Şirket kendi ihtiyaçları için yer, bina ve gayrimenkul hakların kiralanması, şirketin konusu ile ilgili her türlü taşıt, malların, teçhizatın, bunların aksam ve yedek parçalarının alımı, satımı, ithal ve ihracı,finansal kiralama yolu ile edinilmesi iii)Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para veya kredi alınması,ipotek tesis ve fek edilmesi,ticari işletme rehini akdedilmesi, iv)Şirketin amaç ve konusuyla ilgili faaliyetler için faydalı ihtara haklarının,beratlarının,lisans ve imtiyazlarının,marka,model,resim ve ticaret unvanlarının,know-how ın ve hususi imal ve istibal usullerinin,müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi,üzerlerinde diğer türlü tasarruflarda bulunulması, v)Şirketin amacı ile ilgili olarak marka,patent,ihtira beratı,ustalık,know-how,haklar ve imtiyazlar,ticaret unvanı ve diğer hakları iktisap edebilir,devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. vi)Aracılık niteliği taşımamak şartıyla şirketin konusuna giren işler için yerli ve yabancı kiş,teşekkül ,müessese ve bankalarla kredi anlaşması imzalayabilir,kredi alabilir,finansal kiralama yapabilir, vii) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak, yalnız olarak veya bir kurum, ortaklık, konsorsiyum veya şirket aracılığıyla, başka yerli ve yabancı kişiler veya tüzel kişiliklerle beraber, konusu çerçevesinde kalan işlemleri herhangi bir şekilde icra etmek üzere herhangi bir ülke veya tüm ülkelerde faaliyet gösterebilir, viii)Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir,kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir,idare ve hizmet binaları edinebilir,kurdurabilir,kiralayabilir f) Muhasebe, finans, vergi, sosyal güvenlik ve benzeri alanlarda eğitim kurumları (dershane, kurs, vb.) ve seminerler düzenleyebilir, g) Muhasebe, finans, vergi, sosyal güvenlik ve benzeri alanlarda iş arayanlara elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri için danışmanlık verebilir, h) Muhasebe, finans, vergi, sosyal güvenlik ve benzeri alanlarda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlanması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapabilir, ı) Muhasebe, finans, vergi, sosyal güvenlik ve benzeri alanlarda günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe ya da yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, gibi yayınları çıkarabilir, yurt içine ve yurt dışına satabilir ve pazarlayabilir, i) Muhasebe, finans, vergi, sosyal güvenlik ve benzeri alanlarda yabancı ülkelerde yayınlanmış kitap, dergi broşür ve benzerlerinin ithali ve dahili ticaretini yapmak, j) Matbaa kurup ve işletebilir,

Contact details

Legal addressİNÖNÜ CUMHURİYET 119/4 ŞİŞLİ
Website
  • reg**********
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Edi̇p Mert Evi̇n

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Edi̇p Mert Evi̇n

Partners


Paid-up share capital10.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0734-0742-3040-0015

Frequently asked questions

Where is REGULA DENETİM VE MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

REGULA DENETİM VE MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at İNÖNÜ CUMHURİYET 119/4 ŞİŞLİ

What is REGULA DENETİM VE MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

REGULA DENETİM VE MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Mali müşavirlik hizmetleri

What year was REGULA DENETİM VE MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ started?

REGULA DENETİM VE MALİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2014