Logo
Menu

Find out all the information about TEKNOKON INTERNATIONAL ENERJİ TAAHHÜT VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

TEKNOKON INTERNATIONAL ENERJİ TAAHHÜT VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

TEKNOKON INTERNATIONAL ENERJİ TAAHHÜT VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Activeis not in process of liquidation on Feb 11, 2023

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Feb 11, 2023

Summary

NameTEKNOKON INTERNATIONAL ENERJİ TAAHHÜT VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number43152-5
Registry number1033196
Incorporation Date14 Jul 2016 (7 years ago) (132 companies with the same date)
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #711209 - Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)
  • #7112 - Engineering activities and related technical consultancy
  • Description:
  • Şirketin amaçları ve bu amaçları gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işlemler, sunacağı hizmetler şunlardır: a Başta Enerji, Petrol, İnşaat, Her türlü Alt Yapı Üst Yapı vb. sektörlerde olmak üzere, her türlü endüstriyel iş ve işlemler ile endüstriyel tesisler için, yurt içi ve yurt dışında, her türlü gerçek ve tüzel kişiler dâhil, her türlü mühendislik, inşaat, montaj, mekanik, elektrik işlerini yapmak bu amaçla taahhüt işlerine girmek, hizmetler sunmak, bahse konu işlerle ilgili tüm malzemelerin ithalatını, ihracatını yapmak ve yurtiçinde-yurtdışında pazarlamak,  b. Yurtiçinde veya yurtdışında her türlü inşaat, onarım, elektrik ve mekanik tesisat teçhizat ve montaj taahhüt işleri proje, teknik müşavirlik, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin ihale ve pazarlıklara katılmak ve bu işleri tek başına veya başkaları ile müştereken yapmak veya yaptırmak bahse konu faaliyetler ile ilgili her türlü izni almak. Bu amaçla yurtdışından veya içinden gereken, makine, teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek, Devletin bu konudaki her türlü kolaylıkları ile teşvik edici tedbirlerinden faydalanmak, bu fasılla ilgili her türlü taahhüt ve hukuki tasarrufta bulunmak ve borç altına girmek, c. Yurt içinde ve yurtdışında teknik gelişmeleri takip, tespit ve uygulama amacı ile etütler yapmak, bu konularda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği, bilimsel çalışmalar, yapılan ve yapılacak etüt, inceleme ve araştırma sonuçlarını ülke ekonomisinin genel yapısı, gelişimi ve ihtiyaçları açısından değerlendirerek kuruluşların bu yapıya, gelişime ve ihtiyaçlara paralel teşkilatlanmasını ve çalışmalar yapmasını sağlamak, bu konularda her türlü danışmanlık ve geliştirme hizmetleri vermek, Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen konularda faaliyette bulunabilir. Şirket amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında büro, şube, temsilcilik açabilir,işletebilir veya işlettirebilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ortak olabilir.   Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunmak için benzer amaçlı şirketler ile çalışabilir, bu faaliyetlerini başkaları adına yürütebilir ve bunun için gerekli organizasyonları gerçekleştirebilir, her türlü alt hizmetler alabilir ve alt hizmetler verebilir.   Şirket amaç ve konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, bunlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi ve tahvilleri alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla kendi hisse senedi ve tahvillerini satabilir, iştirak taahhütlerinde bulunabilir, devir ve temlik edebilir ve teminata verebilir. Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat, ticaret, mümessillik, müşavirlik ve taahhüt işleri yapabilir. Yurtiçinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve ihaleler açabilir ve/veya yerine getirebilir/ getirtebilir, ortak girişimlerde bulunabilir.   Şirket amaç ve konusu ile ilgili fizibilite çalışmaları, pazarlama faaliyetleri yapabilir.Şirket işleri ile ilgili olarak yurt dışına eleman gönderebilir ve/veya yurt dışından eleman getirtebilir. Şirket amaç ve konusu ile ilgili tesis, makine, alet, edevat, teçhizat, nakil vasıtaları ve her türlü makine satın alabilir, satabilir, kiralar ve kiraya verebilir, yurtiçi ve yurtdışında banka hesabı açabilir,    Şirket amaç ve konusu ile ilgili ruhsatname, izin, imtiyaz, patent, marka ve ihtira beratını doğrudan alır, bunları tamamen veya kısmen devreder, başkalarına ait olanları devir alır, konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat ile her türlü know-how anlaşmaları yapabilir.   Şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni şahsi her türlü hakları satın almak, trampa ve takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkân ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir, özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek verebilir, ipotek edebilir veya kabul edebilir, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminatı gösterebilir alabilir menkul gayrimenkul hak ve tesisleri kiralayabilir kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işletebilir, sahi

Contact details

Legal addressCEVİZLİ MH.CEVİZLİ D-100 GÜNEY Y.YOL CD.KURİŞKULE AP.N.2 K.25 KARTAL
Phone
  • Locked+90**************

Officers

Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken
Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken
Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken
Former Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0836-0458-4490-0023

Related companies

By officers

Frequently asked questions

Where is TEKNOKON INTERNATIONAL ENERJİ TAAHHÜT VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ's headquarters?

TEKNOKON INTERNATIONAL ENERJİ TAAHHÜT VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ's headquarters is located at CEVİZLİ MH.CEVİZLİ D-100 GÜNEY Y.YOL CD.KURİŞKULE AP.N.2 K.25 KARTAL

What is TEKNOKON INTERNATIONAL ENERJİ TAAHHÜT VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ's industry?

TEKNOKON INTERNATIONAL ENERJİ TAAHHÜT VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)

What year was TEKNOKON INTERNATIONAL ENERJİ TAAHHÜT VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ started?

TEKNOKON INTERNATIONAL ENERJİ TAAHHÜT VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2016